Analyse og indsigt

Hvad er udgangspunktet?

Vi bygger altid vores løsninger på indsigter og viden. Derfor anbefaler vi altid at indlede vores samarbejde med at analysere de nuværende forhold blandt din virksomheds interessenter som fx kunder og medarbejdere. Grunden hertil er, at det er vigtigt at diagnosticere jeres udgangspunkt. Både ift. hvad I ved og tror om jer selv, samt hvad vi kan få be- og afkræftet hos eksterne interessenter – fx kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Dette kræver et analyse- og indsigtsarbejde, som netop har til formål at kortlægge status quo og få indsigt i de udfordringer, potentialer og opgaver, der ligger forude.

På kundesiden har vi behov for at få indsigt i, hvordan de opfatter din virksomheds leverancer, medarbejdere, services mv. Altså hvordan kunderne ser på samarbejdet med jer – hvad er jeres kundeværdi set fra et kundeperspektiv.

På medarbejdersiden har vi behov for at få indblik i, hvordan medarbejderne opfatter jer som arbejdsplads. Dels med henblik på at identificere potentielle parametre at profilere jer på i rekrutteringsøjemed, men også for at konkretisere de interne forhold – fx føler medarbejderne sig tilstrækkeligt informeret og orienteret, bliver gode historier videreformidlet, slår vi på de rigtige ting i ansættelsessammenhænge osv.

Metoder

Vi tager forskellige metoder i brug for at tilegne os denne viden. Vi gennemfører både kundeinterviews, fokusgrupper og workshops, hvori vi har stor succes med at skabe ejerskab og involvering, og hvor vi sammen når til fælles enighed om, hvad det reelle udgangspunkt er for det videre arbejde.

Vi opfordrer også ofte vores kunder til at få gennemført relevante markedsanalyser for at kende sit præcise ståsted, det være sig kendskabsanalyser, kundetilfredshedsanalyser, markedsanalyser osv.